SOFTWARE LICSENSE

 • CLOUDLINUX LICENSE

  300,000/tháng
  Đăng ký
  • CloudLinux OS là hệ điều hành *nix thương mại đầu tiên được thiết kế để phục vụ quản lý tài nguyên máy chủ.
 • DIRECTADMIN LICENSE

  600,000/6 tháng
  900,000 Phí cài đặt
  Đăng ký
  • 600,000 VNĐ 06 tháng
  • 600,000 VNĐ 12 tháng
 • WHMCS ONEPAY GATEWAYS

  100,000/năm
  1,900,000 Phí cài đặt
  Đăng ký
  • 100,000 VNĐ 12 tháng
 • WHMCS VTCPAY GATEWAYS

  100,000/năm
  1,900,000 Phí cài đặt
  Đăng ký
  • 100,000 VNĐ 12 tháng
 • WHMCS BAOKIM GATEWAYS

  100,000/năm
  900,000 Phí cài đặt
  Đăng ký
  • 100,000 VNĐ 12 tháng
 • WHMCS NGANLUONG GATEWAYS

  100,000/năm
  900,000 Phí cài đặt
  Đăng ký
  • 100,000 VNĐ 12 tháng
 • WHMCS PHONECARD GATEWAYS

  100,000/năm
  900,000 Phí cài đặt
  Đăng ký
  • 100,000 VNĐ 12 tháng